Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Home » Ochrana osobních údajů (GDPR)

 Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů 

1.1. KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., IČO: 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice (dále jen „KHC“ nebo „my“) zpracovává jako správce osobní údaje svých existujících či potenciálních dodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob dodavatele, které dodavatel sdělí Správci (dále je „dodavatelé“ nebo „Vy“). 

1.2. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

1.3. S informacemi, které o Vás zpracováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva. 

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a právní základ zpracování 

2.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

Účel zpracování a právní základ zpracování 

 • vedení výběrového řízení a jednání s potenciálním dodavatelem o uzavření smlouvy 

(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) 

 • plnění uzavřené smlouvy 

(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 • dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost KHC uchovávat účetní a daňové doklady) 

(čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

 • ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku KHC 

(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 • pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu. 

(čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu trvání smlouvy. 

3.2. KHC zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. 

4. Aktualizace Vašich osobních údajů 

4.1. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Sdělujte nám prosím pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané KHC jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. 

5. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje 

5.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud budou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. 

5.2. KHC používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů dodavatelů: 

 • k účelu jednání o uzavření smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat od zahájení takového jednání až do ukončení příslušného výběrového řízení; 
 • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s KHC; 
 • k účelu dodržení našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti KHC; 
 • k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku KHC budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu KHC. Za účelem ochrany našich práv budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po skončení výběrového řízení nebo (pokud došlo k uzavření smlouvy) po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do uplynutí 5. kalendářních let. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení; 
 • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování. 

6. Komu předáváme Vaše osobní údaje 

6.1. KHC bude předávat osobní údaje dodavatelů příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je KHC povinen předávat osobní údaje dodavatelů podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na KHC. 

6.2. KHC je dále oprávněn předat osobní údaje dodavatelů osobám, které osobní údaje zpracovávají pro KHC jako jeho zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro KHC zpracovávají Vaše osobní údaje.

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí 

7.1. Vaše osobní údaje nejsou předávány či zpřístupněny příjemcům ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud by k takovému předání mělo v budoucnu dojít, zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk. 

8. Jaká jsou Vaše práva 

8.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). 

 • Právo na přístup 

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. 

 • Právo na opravu 

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. 

 • Právo na výmaz 

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. 

 • Právo odvolat souhlas 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. 

 • Právo vznést námitku 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů KHC, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. 

 • Právo na omezení zpracování 

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek). 

 • Právo na přenositelnost údajů 

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu. 

 • Právo vznést stížnost 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).