Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

o projektu

Home » o projektu

Aktuální (prosinec 2019) tým KŘIŽOVATKA handicap centra, o.p.s.

POZOR! Od února 2020 byl zrušen náš účet veřejné sbírky s číslem: 2801536920/2010 – pro případné dary využívejte již prosím pouze účet 5761176329/0800. Děkujeme a omlouváme se za komplikace.

projekt víceúčelového komunitního centra NOVÁ KŘIŽOVATKA

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vznik komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. V rámci centra budou poskytovány 3 sociální služby dvěma organizacemi (KŘIŽOVATKOU handicap centrem, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Souběžně budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Bude docházet k bourání nejen architektonických bariér mezi handicapovanými a zdravými. Projekt se skládá z nákupu vhodného objektu a jeho následnou rekonstrukci pro potřeby komunitního centra.

 

Projekt je určen pro

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.:

Cílová skupina Centra denních služeb (CDS), dle §45 zákona 108/2006Sb., zákon o sociálních službách (KŘIŽOVATKA – HC), jsou osoby se zdravotním postižením (s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením: mentální, zrakové, sluchové aj.) a osoby ohrožené sociálním vyloučením u důvodů jejich tělesného postižení žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 64 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit. Vybrané aktivity jako např. cestopisné přednášky, sportovní aktivity, prezentace kompenzačních pomůcek jsou otevřeny i pro veřejnost, tím dochází k obrácené integraci.

 

Cílová skupina sociální rehabilitace (SR), dle §70 zákona 108/2006Sb., zákon o sociálních službách, (KŘIŽOVATKY – HC) jsou osoby se zdravotním postižením (s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením: mentální, zrakové, sluchové aj.) a osoby ohrožené sociálním vyloučením u důvodů jejich tělesného postižení žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let.

Mají z příčiny dlouhodobé nepříznivé sociální situace, způsobené závažným zdravotním stavem narušeny role, které postižený ve společnosti zastává (soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní, zájmová činnost aj.). Důsledkem je vyčlenění ze sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

 

NRZP ČR:

Cílovou skupinou NRZP ČR jsou občané se zdravotním postižením, senioři, opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností, rodiče a rodinní příslušníci, pečující osoby. Poradna je přístupná i osobám kterým hrozí sociální vyloučení nebo jsou sociálně vyloučené, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Tento projekt je zaměřen i na cílové skupiny, které v současné době navštěvují instituty působící v Pardubickém kraji (Škola Svítání, ranná péče aj.), ale jejich služby jsou poskytovány pouze do určitého věku a později toto zařízení musí opustit. Naše sociální služby dokáží u osob s tělesným a kombinovaným postižením plynule navázat na poskytovanou sociální službu a zabránit jejich sociálnímu vyloučení.  Tím se udrží křehká stabilita jejich somatických, kognitivních a sociálních dovedností Instituce, mající jako cílovou skupinu osoby, které nespadají z důvodu nízkého věku do naší cílové skupiny, již v současné době na Pardubickém kraji a Komunitním plánování města Pardubic, avizují nárůst poptávky po jejich službách.

 

Další cílová skupina je „zdravá“ veřejnost bez omezení věku, pro které pořádáme zážitkové semináře. Ty je seznamují s každodenním životem osob s tělesným a zdravotním postižením. Další cíl seminářů je protiúrazová prevence, vymýcení předsudků k osobám s postižením a propojování minoritní společnosti s majoritní. Tato cílová skupina také bude moci využívat zahrady jako klidovou zónu, kde se bude setkávat s osobami s handicapem. Dochází k odbourávání předsudků k handicapu a obrácené integraci.