Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

kontakt

Home » kontakt

Kontaktní údaje (nynější centrum):

Adresa
K Blahobytu 1763
530 02 Pardubice

 

Milan Pešek
ředitel

pesek@krizovatka-hc.cz
+420 774 467 777

 

Bc. Petra Macháčková
vedoucí služby
machackova@krizovatka-hc.cz
+420 775 766 453

Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Správce osobních údajů 

 • KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., IČO: 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice (dále jen „KHC“ nebo „my“) zpracovává jako správce osobní údaje svých existujících či potenciálních uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob dodavatele, které uživatel sdělí Správci (dále je „uživatelé“ nebo „Vy“).

 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 • S informacemi, které o Vás zpracováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a právní základ zpracování 

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost KHC uchovávat účetní a daňové doklady)
   (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)


  • ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku KHC
   (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)


  • pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu
   (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)


  • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu trvání smlouvy.

 • KHC zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 

3. Druhy shromažďovaných osobních údajů

 • Správce získává a shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás:
  • Údaje, které poskytujete: Správce shromažďuje osobní údaje, jako např. vaše jméno, uživatelské jméno adresu nebo e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, které poskytujete při jednání s námi přes online formulář, když si vytváříte účet, když správce kontaktujete, žádáte o zaměstnání, nebo navazujete jiný druh kontaktu.
  • Informace o používání webových stránek: Když navštěvujete webové stránky správce, může správce shromažďovat informace o druhu používaného zařízení, jeho jedinečný identifikátor a IP adresu, dále informace, jako jsou: váš operační systém, druh používaného internetového prohlížeče, informace o používání a prohlížení stránek. Některé tyto údaje může správce shromažďovat automaticky.

 

4. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje 

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud budou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

 • KHC používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů uživatelů:


  • k účelu jednání o uzavření smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat od zahájení takového jednání až do ukončení jednání;


  • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s KHC;


  • k účelu dodržení našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti KHC;


  • k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku KHC budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu KHC. Za účelem ochrany našich práv budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po skončení výběrového řízení nebo (pokud došlo k uzavření smlouvy) po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do uplynutí 5. kalendářních let. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;


  • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

 

5. Komu předáváme Vaše osobní údaje 

 • KHC bude předávat osobní údaje dodavatelů příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je KHC povinen předávat osobní údaje dodavatelů podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na KHC.

 • KHC je dále oprávněn předat osobní údaje dodavatelů osobám, které osobní údaje zpracovávají pro KHC jako jeho zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro KHC zpracovávají Vaše osobní údaje.

 

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí 

 • Vaše osobní údaje nejsou předávány či zpřístupněny příjemcům ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud by k takovému předání mělo v budoucnu dojít, zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk.

 

7. Jaká jsou Vaše práva 

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Souhlas se zpracování osobních údajů

 

Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (Newsletter) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  • Správcem Vašich osobních údajů je obecně prospěšná společnost KŘIŽOVATKA handicap centrum, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice, IČO: 22690069 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty centrum@krizovatka-hc.cz, telefon +420 466 301 684.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
    • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky poskytnutí Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
   • e-mailem zaslaným na adresu centrum@krizovatka-hc.cz
   • písemně na adresu KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.,  Arnošta z Pardubic, 530 02 Pardubice
   • pomocí webového fomuláře na této webové stránce
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu ÚOOU.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Cookies na webu www.novakrizovatka.cz

 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., IČO: 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice, užívá na těchto webových stránkách soubory cookies.

Cookies jsou:

Textové soubory uložené ve Vašem počítači umožňující analýzu využití Vašich webových stránek. Informace uložené pomocí cookies mohou být přečteny, jakmile později znovu navštívíte tyto stránky. Na jednu stranu jsou cookies nezbytné pro zajištění správného fungování stránek; na stranu druhou usnadňují uživateli opětovné využití stránek: informace uložené pomocí cookies při první návštěvě, např. nastavení jazyka nebo uživatelských jmen, nemusí být znovu zadávány. Takto se webové stránky do určité míry přizpůsobují Vašim individuálním potřebám pod podmínkou, že využijete stejného zařízení.

Cookies tedy používáme, aby byly zajištěny optimální služby uzpůsobené Vašim potřebám. Např. činnosti, jako je přihlášení a odhlášení mohou být zjednodušeny, informace, které jste již hledali, mohou být zobrazeny rychleji. Výkon stránek se může zvýšit.

Údaje, které takto získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem jako je Google a Facebook.

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

 

Zde je stručný návod, jak deaktivovat cookies ve Vašem prohlížeči.

Mozilla Firefox:
1. Otevřete prohlížeč Firefox.
2. Klikněte na tlačítko Menu a vyberte „Možnosti”, dále „Soukromí“.
3. Nastavte „Použít pro historii vlastní nastavení“
4. Odstraňte zaškrtávací znaménko z „Povolit serverům nastavovat cookies“.
5. Zavřete stránku. Jakékoliv změny, které jste provedli, budou automaticky uloženy.

Google Chrome:
1. Otevřete Google Chrome.
2. Vyberte ikonu menu.
3. Vyberte „Nastavení”.
4. Ve spodní části stránky vyberte „Zobrazit rozšířená nastavení”, v sekci „Ochrana soukromí“ vyberte „Nastavení obsahu..“, dále „Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat“ a „Hotovo”.

Safari:
1. Otevřete Safari.
2. Vyberte „Vlastnosti“ a klikněte na „Soukromí“.
3. Zvolte možnost „Vždy blokovat”.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.